Leidimai reklamos projektams

Visa  IŠORINĖ vaizdinė reklama turi būti suderinta su miestų savivaldybėmis.  Pagal nustatytą tvarką, turi būti išsiimtas leidimas reklamai ir atitinkamai sumokėti nustatyti mokesčiai.

 

Paruošiame ir suderiname jūsų reklamos projektą su Savivaldybe visuose Lietuvos miestuose.

Dokumentai, reikalingi rengiant projektą:
• Jūsų veiklos registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo ar individualios veiklos  pažymos kopija;
• Įgaliojimas derinti projektą Jūsų įmonės vardu;
• Žemės, statinių, įrenginių ar kt. objetų ant kurių projektuojamas reklaminis įrenginys, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją;
• Dokumentai, patvirtinantys žemės statinių, įrenginių ar kt. objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklamos įrenginį, savininko (bendraturčio ar teisėto naudotojo) raštišką sutikimą.

* Projekto derinimas ir leidimo išdavimas užtrunka apie 30 d.d.


STRAIPSNIAI

LR Reklamos įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460628